Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore

Me qëllim të forcimit të qeverisjes gjithëpërfshirëse ndaj përgjegjësive gjinore, UNMIK mbështeti krijimin e Grupit Multietnik të Avokimit të Grave (GMAG). Përveç punës në mënyrë aktive me stafin komunal dhe partitë politike, OJQ-ja për të drejtat e grave gjithashtu kërkon të angazhojë publikun në promovimin e pjesëmarrjes, përgjegjshmërisë dhe transparencës. GMAG përqendrohet jo vetëm në arritjen e një përfaqësimi më të mirë të grave në jetën publike dhe institucionale, por gjithashtu kërkon të forcojë rolin e grave në proceset e pajtimit. Lexo më shumë në: https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Women-for-Equality-and-Peace-in-North-Kosovo-540103506485189/