Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
20 Fuqizimi i Rinisë për një të ardhme të begatë dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Mitrovicë e Jugut , Prishtinë , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

34 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura In Progress UNMIK
Gjykata Themelore Mitrovicë
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

41 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

75 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019

#YOUTH

79 Avokimi në mbarë komunitetin për rritjen e qasjes së grave në punësim In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Prishtinë , Mitrovicë e Veriut , Gjilan , Ferizaj

#GENDER EQUALITY

91 Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit ' In Progress Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Mitrovicë e Veriut

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

97 Ndihmë për tregti Completed UNDP Mitrovicë e Veriut 01, January 2012 01, December 2018

111 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë

#YOUTH

155 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore In Progress UNMIK
NGO Women's Right
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY

159 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi Completed UNMIK
Gjykata e Apelit Kosovëdhe
Akademia e Kosovës për Drejtësi
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

162 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura Completed UNMIK
NGO ADRC
Gjykata Themelore Mitrovicë
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#HUMAN RIGHTS

164 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës Completed UNMIK
Shoqëria civile
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

167 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
NGO ACDC
UNOPS
Instituti Kosovari Drejtësisë
Gjykata Themelore Prishtinë
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

183 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues Completed UNMIK
CDO
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#GENDER EQUALITY

235 Ndërtimi i komuniteteve të forta dhe elastike në Mitrovicë In Progress NGO Mundesia
Open Data Kosovo
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2018 01, January 2021

#YOUTH

254 ARTivizëm - Lidhja e Komuniteteve përmes Kulturës dhe Artit In Progress KFOS
Futja Ngjyre
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP