Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime

Ky projekt kontribuoi në forcimin e aftësive të palëve të interesuara në promovimin e pjesëmarrjes dhe udhëheqjes së grave në proceset e vendimmarrjes, përfshirë negociatat politike. Githashtu forcoi rrjetëzimin rajonal dhe bashkëpunimin midis grave udhëheqëse politike nga Prishtina dhe Beogradi, si dhe në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Projekti ndihmoi në rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për nevojën kritike për gratë që të përfshihen plotësisht në të gjitha fazat e proceseve aktuale të bisedimeve / dialogut dhe u premtuan angazhim më të madh të liderëve politikë për një proces më gjithëpërfshirës. Dita e Hapur Globale e KB për Gratë, Paqen dhe Sigurinë krijoi një platformë për gratë politike, shoqërinë civile dhe udhëheqësit vendorë për të nënvizuar rëndësinë e pjesëmarrjes kuptimplote të grave në proceset aktuale politike dhe për të formuluar çështje dhe qëndrime kryesore për të ndikuar dhe informuar negociatat aktuale. Rezultoi rekomandime specifike specifike për të promovuar pjesëmarrjen dhe udhëheqjen e grave në proceset e vendimmarrjes, veçanërisht në proceset politike. Gjithsej 251 pjesëmarrës (161 gra dhe 85 burra) nga komunitete të ndryshme në tërë Kosovën, përfshirë parlamentarë, politikanë, zyrtarë qeveritarë, aktivistë të shoqërisë civile, përfaqësues të komunitetit ndërkombëtar dhe pjesëmarrës rajonalë bashkëvepruan në çështjet e udhëheqjes së grave dhe pjesëmarrjes politike. Një debate televizive u transmetua përmes TV lokal (RTK) me titra të diskutimit në gjuhët shqipe, serbe dhe angleze. https://unmik.unmissions.org/global-open-day-lasting-peace-could-be-achieved-through-more-women-politics

Organizatat: UNKT , UN Women , UNMIK , EU , BIRN , Grupi I Grave në Kamenicë
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #GENDER EQUALITY