Përmirësimi i përfshirjes së të diplomuarve nga komunitete jo-shumicë në administratën qendrore dhe lokale në Kosovë

Qëllimi i projektit është të përmirësojë aftësitë e të diplomuarve nga serbët dhe komunitetet e tjera jo-shumicë, duke i bërë të mundur që ata të funksionojnë si zyrtarë publik në mënyrë profesionale dhe efektive në njësitë e qeverisjes vendore dhe / ose institucionet e qeverisë qendrore. Read more at:www.ngocpt.org