Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes

Projekti bashkon 60 të rinj nga komunitete të ndryshme për të marrë pjesë në punëtori në tre lokacione ku ata do të ndajnë ide, kulturën, traditën dhe fenë e tyre. Pjesëmarrësit do të trajnohen për ndërtimin e paqes dhe rëndësinë e mediave sociale dhe krijimin e një lidhjeje midis komuniteteve. Atyre do t'u kërkohet të krijojnë ide (në foto ose video) si materiale për promovimin e paqes dhe tolerancës. Nga këta 60, një grup i zgjedhur prej 20 nga komunitetet shqiptare, serbe dhe rome do të bëhet zëri i rinisë, duke transmetuar mesazhe paqeje dhe duke punuar për përmirësimin e bashkëpunimit dhe komunikimit ndëretnik dhe ndër-kulturor, përmes mediave sociale dhe fushës së organizuar vizitat, për të zgjeruar më tej mësimin e tyre për kulturat e njëri-tjetrit. Lexoni më shumë: https://unmik.unmissions.org/

Organizatat: UNMIK
Vendndodhjet: Prishtinë , Graçanicë
Data e fillimit : 06, January 2020
Data e përfundimit : 15, January 2020
Etiketat: #YOUTH #CULTURE #RELIGION