Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ)

Ky veprim synon të përmirësojë funksionimin e përditshëm dhe cilësinë e sistemit të drejtësisë në Kosovë. Zbatimi i kësaj metodologjie dhe mjetesh çon në një kapacitet të shtuar të përfituesve përgjegjës për të vlerësuar efikasitetin e sistemit gjyqësor të Kosovës, duke siguruar që drejtësia të dorëzohet brenda një kohe të arsyeshme dhe se ajo përmbush standardet e cilësisë së mirë. Lexo më shumë në: https://www.coe.int/en/web/cepej/cooperation-programmes/strengthening-the-quality-and-efficiency-of-justice-in-kosovo