Keshilli i Europes

Keshilli i Europes

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
40 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
48 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
62 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje In Progress Keshilli i Europes
Akademia e Kosovës për Drejtësi
National Coordinator against Domestic Violence
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, January 2021 #HUMAN RIGHTS
67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë #YOUTH
106 JUFREX (Përforcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe mediave në Evropën Juglindore) Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 20, April 2016 19, April 2019 #HUMAN RIGHTS
130 Forcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2019
131 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020 #LANGUAGE
133 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020 #LANGUAGE
135 Nxitja e afrimit përmes edukimit për demokracinë dhe mësimin e gjuhëve In Progress Keshilli i Europes Kosova e gjerë 30, April 2020 #LANGUAGE
136 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë #YOUTH

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP