Ministria e Drejtësisë

Vebfaqja:

Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
197 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit Completed EU
Ministria e Drejtësisë
IRZ
Kosova e gjerë 03, October 2016 02, October 2018
198 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
CEPEJ
Këshilli Prokurorial i Kosovës
EU
Keshilli i Europes
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
199 Forcimi i formulimit të politikave dhe hartimi i legjislacionit Completed IRZ
Ministria e Drejtësisë
EU
Kosova e gjerë 03, October 2016 02, October 2018
200 Strategjia e Ndihmës së Sundimit të Ligjit në Kosovë 2016-2019 Completed Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punëve të Brendshme
Kosova e gjerë
217 Robust monitoring and supporting small scale projects In Progress EULEX
NGO ADRC
Policia e Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Kosova e gjerë 14, June 2020
40 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
48 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Kosova e gjerë #HUMAN RIGHTS
27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019 #GENDER EQUALITY
359 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Ministria e Shendetesise
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019 #HUMAN RIGHTS
360 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Ministria e Shendetesise
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019 #HUMAN RIGHTS

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP