Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale

Projekti kishte për qëllim nxitjen e bashkëpunimit ndëretnik midis liderëve të rinj vendorë dhe forcimin e pjesëmarrjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale dhe qendrore përmes krijimit të kapaciteteve të anëtarëve të bordeve këshilluese të të rinjve - Këshillat Lokale të Veprimit Rinor - në 5 bashki të përziera etnike. Projekti çoi në lançimin e demo-versionit të Platformës E-Rinisë - një mjet qeverisje në internet që synon të ngrejë zërat e të rinjve për çështjet e shqetësimit të përbashkët dhe të sigurojë një zgjidhje inovative për hendekun midis të rinjve nga të gjithë (dhe posaçërisht jo komunitetet e shumicës) dhe vendimmarrësit. Lexoni më shumë në: https://unmik.unmissions.org/

Organizatat: Center for Cultural Diversity and Minority Development , UNMIK
Vendndodhjet: Graçanicë , Shtërpcë , Partesh , Kamenicë , Gjilan
Data e fillimit : 18, March 2019
Data e përfundimit : 28, June 2019
Etiketat: #YOUTH