UNMIK

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 Avantazhi i diversitetit E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Gračanica online
2 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
4 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura Po vazhdon UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë
5 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
6 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
7 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
8 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Po vazhdon 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
9 Jo Pronë e Jotja: Lidhja midis Dhunës në Familje dhe të Drejtave të Pronës së Grave në Kosovë E përfunduar 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
10 Akademia e Grave te Reja Zvecan E përfunduar 2019-01-01 UNMIK NGO Santa Maria
11 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura E përfunduar UNMIK NGO ADRC Gjykata Themelore Mitrovicë #HUMAN RIGHTS
12 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë E përfunduar UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
13 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
14 Bashkëpunimi kulturor E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
15 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
16 Qendra për Ndihmë Ligjore Po vazhdon 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Instituti Kosovari Drejtësisë Agjencioni Për Ndihmë Ligjore #HUMAN RIGHTS
17 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime E përfunduar UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Grupi I Grave në Kamenicë #GENDER EQUALITY
18 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore Po vazhdon UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
19 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
20 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës E përfunduar Shoqëria civile UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
21 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 E përfunduar UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
22 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara E përfunduar UNMIK
23 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura E përfunduar UNMIK Gjykata Themelore Mitrovicë NGO ACDC UNOPS Instituti Kosovari Drejtësisë Gjykata Themelore Prishtinë #YOUTH
24 Pjesëmarrje më e gjerë e komunitetit për qeverisje të mirë dhe marrdhënje më të mira inter-etnike E përfunduar UNMIK
25 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
26 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
27 Akademia e Grave të Reja Zveçan E përfunduar 2019-01-01 UNMIK NGO Santa Maria
28 Strengthening local administration of Municipality of Ranilug E përfunduar UNMIK Qendra për Afirmimin Social të Rinisë #GENDER EQUALITY
29 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore E përfunduar 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
30 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
31 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
32 Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve E përfunduar UNMIK #LANGUAGE
33 Shtëpia ime, e drejta ime E përfunduar UNMIK Shoqata e Gazetarëve të Kosovës #HUMAN RIGHTS
34 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
35 Trajnime edukative për të rinjtë E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN #YOUTH
36 Fuqizimi ekonomik I grave E përfunduar UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
37 Ndërtimi I Urave Në Mes të Komuniteteve E përfunduar UNMIK NGO Lighthouse
38 Krijimi i Croissant multi-etnik dhe Kuzhina Pastiçerie në Istog / Istok E përfunduar UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
39 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues E përfunduar UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
40 Fuqizimi i agjentëve të grave për ndryshim nrreth casjes në drejtësi"Unë këmbëngul në të drejtat e mia" E përfunduar UNMIK NGO INJECT Anëtarët e Komisionit për Legjislacion Zyra e Prokurorit të Shtetit dhe Këshilli Prokurorial Policia e Kosovës Kryesuesi i Komitetit për të Drejtat e Njeriu Ministria e Punëve të Brendshme Zyrtarët për Barazi Gjinore Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
41 721 Fshatëra E përfunduar UNMIK NGO Lady
42 Advocacy for proportional employment presentation E përfunduar UNMIK NGO Lens
43 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
44 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Po vazhdon UNMIK UN Women Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje #GENDER EQUALITY
45 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre E përfunduar UNMIK NGO Synergy NGO PEN Shkollat e mesme #YOUTH
46 Kulture dhe kende si gjithmone E përfunduar UNMIK OJQ Durmish Aslano
47 Muaji I Buzëqeshjes së Fëmijëve E përfunduar UNMIK Instituti i OJQ-ve për afirmimin e marrëdhënieve ndër-etnike
48 Ndërtimi I Urave Në Mes të Komuniteteve E përfunduar UNMIK NGO Lighthouse
49 Gratë e Kosovës në Media E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
50 Mbështetje për të organizuar seminarin vjetor të gjyqtarëve të Gjykatës së Apelit në bashkëpunim me Akademinë e Kosovës për Drejtësi E përfunduar UNMIK Gjykata e Apelit Kosovëdhe Akademia e Kosovës për Drejtësi
51 Galeria Multietnike e Artit E përfunduar UNMIK NGO Melodies
52 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore E përfunduar UNMIK NGO Women's Right #GENDER EQUALITY
53 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës E përfunduar 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
54 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
55 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
56 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
57 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës E përfunduar 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
58 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
59 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit E përfunduar 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
60 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
61 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
62 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
63 Konferenca e kryetarit për forcimin e bashkëpunimit ndër-komunal dhe koordinimit për çështje që lidhen me mbështetjen e komunitetit E përfunduar 2020-02-12 2020-06-30 Ministria për komunitete dhe kthim UNHCR UNMIK
64 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit E përfunduar 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
65 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) E përfunduar 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NGO NSI
66 Shkolla e Muzikës E përfunduar 2020-02-07 2020-06-15 UNMIK NGO Roma Press Service #YOUTH
67 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin E përfunduar 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
68 Ndërgjegjësimi i fëmijëve në shkollë për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit dhe riciklimin E përfunduar 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
69 Krijuesit e rinj të ndryshimeve përmes teatrit E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
70 Pajisjet për Kooperativa EVA multi-etnike E përfunduar 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativë #HUMAN RIGHTS
71 Festivali i multikulturalizmit përmes teatrit, artit pamor, vallëzimit në Prizren E përfunduar 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Cultural Artistic Assosciation #YOUTH
72 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
73 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK
74 Forcimi i demokratizimit në Kosovë përmes iniciativave rinore për ndërtimin e paqes E përfunduar 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
75 ArtCult E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Alternativna
76 Promovimi i dialogut ndëretnik dhe rritja e vetëdijes për barazinë gjinore dhe të drejtat e njeriut E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Network of Peace Movement #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
77 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi Po vazhdon 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
78 Koloni multietnike e artit për piktorët nga Kosova, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Mali i Zi Po vazhdon 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
79 Qendra Rinore SMAART E përfunduar 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
80 Qendra Rinore SMAART E përfunduar 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
81 Tregime ditore - Divune Mothavipja E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
82 Tregime ditore - Divune Mothavipja E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
83 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
84 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
85 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
86 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
87 Shkallëzimi i projektit "Iniciativa e të Rinjve" E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
88 Shkolla Multikulturore E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN) #YOUTH
89 Shkolla Multikulturore E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Instituti për afirmimin e marrëdhënieve ndëretnike (IAMN) #YOUTH
90 Mbështetje për procesin e verifikimit të diplomave, Komisioni i Pavarur, Sekretariati i tij dhe UMN E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
91 Forcimi i kapaciteteve institucionale në Kosovë për të siguruar qasje adekuate në Drejtësi dhe Informacion, dhe shërbime mbrojtëse për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore E përfunduar 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
92 Mbështetje për procesin e verifikimit të diplomave, Komisioni i Pavarur, Sekretariati i tij dhe UMN E përfunduar 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
93 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
94 Ndihmë të mëtejshme për institucionet e integruara gjyqësore në veri të Kosovës Po vazhdon 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NGO ACDC #LANGUAGE
95 Forcimi i kapacitetit të sistemit të korrigjimeve në Kosovë në rehabilitimin e grave dhe të miturve të privuar nga liria Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
96 Forcimi i kapacitetit të sistemit të korrigjimeve në Kosovë në rehabilitimin e grave dhe të miturve të privuar nga liria Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
97 Qasja në institucionet gjyqësore të Kosovës nga popullata jo shumicë Po vazhdon 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
98 Cilësia e përparuar e përdorimit të gjuhës në institucionet e drejtësisë Po vazhdon UNDP UNMIK #LANGUAGE
99 Cilësia e përparuar e përdorimit të gjuhës në institucionet e drejtësisë Po vazhdon UNDP UNMIK #LANGUAGE
100 Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkinë e qytetit E përfunduar 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
101 Forcimi i kapaciteteve institucionale në Kosovë për të siguruar qasje adekuate në Drejtësi dhe Informacion, dhe shërbime mbrojtëse për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore E përfunduar 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
102 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
103 Sigurimi i proceseve të dialogut politik me përgjegjësi gjinore dhe gjithëpërfshirëse (Faza I) E përfunduar 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
104 Sigurimi i proceseve të dialogut politik me përgjegjësi gjinore dhe gjithëpërfshirëse (Faza I) E përfunduar 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
105 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
106 Angazhimi i grave për të udhëhequr dhe modeluar zgjidhje me bazë komunitare për të çuar përpara ndryshimet sociale dhe ekonomike Po vazhdon 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
107 Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së përgjegjshmërisë institucionale E përfunduar 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
108 Sigurimi i qasjes së grave në drejtësi përmes rritjes së përgjegjshmërisë institucionale E përfunduar 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
109 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
110 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Inclusive): Mbështetje për pjesëmarrje gjithëpërfshirëse të të rinjve në qeverisjen lokale E përfunduar 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
111 Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes publike E përfunduar 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
112 Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes publike E përfunduar 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
113 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
114 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
115 Organizimi i Asamblesë së Dytë të Asamblesë Rinore të KB në Kosovë E përfunduar 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
116 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
117 Katër kënde të Kosovës: Ndërtimi i besimit përmes të mësuarit ndërkulturor E përfunduar 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
118 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
119 "E.E.E." Fuqizimi i Barazisë Etnike E përfunduar 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
120 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
121 Festivali i Rinisë së Kosovës E përfunduar 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
122 Kosova ime në një e shtënë E përfunduar 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
123 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
124 JO do të thotë JO E përfunduar 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
125 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
126 Transparenca e të Rinjve E përfunduar 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
127 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale E përfunduar 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
128 Në duart tuaja: Forcimi i përfshirjes së të rinjve në proceset vendimmarrëse lokale E përfunduar 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
129 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
130 Krijuesit e rinj të ndryshimit: Lokalizimi i UNSCR2250 në Kosovë E përfunduar 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
131 Agjendë e avancuar e axhendës Rinore, Paqe dhe Siguri në Kosovë - Asambleja e tretë e Kombeve të Bashkuara për Rinjtë në Kosovë E përfunduar 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
132 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
133 Projekti i Arteve pamore ndër-komunitare E përfunduar 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
134 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
135 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
136 Së bashku mundemi E përfunduar 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
137 Fuqizimi i grave në biznes E përfunduar UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
138 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
139 Nën një Qiell E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Klubi i Astronomisë së Kosovës #YOUTH
140 [email protected] - Tech E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
141 [email protected] - Tech E përfunduar 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
142 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
143 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
144 Rinia BRE! Eko-kamp për ndërtimin e paqes mjedisore dhe ndryshimin e klimës Po vazhdon 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
145 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
146 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
147 Organizimi i Asamblesë së 4-të Rinore të KB në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit #YOUTH
148 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
149 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
150 Vaksina kundër fjalimit të urrejtjes në media E përfunduar 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
151 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
152 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
153 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
154 Mbështetje për bashkëpunimin ndëretnik të biznesit E përfunduar 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
155 Programi "Ambasadorët e Paqes Rinore" për Drejtuesit e rinj të Ballkanit Po vazhdon 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
156 Mbështetje për Qendrën Kulturore Gracanica E përfunduar 2020-02-03 2020-04-03 UNMIK Cultural Club Gracanica
157 Mbështetje për kategoritë e cenueshme gjatë COVID-19 në Komunën Zubin Potok E përfunduar 2020-03-01 2020-05-31 UNMIK Lyac Zubin Potok #YOUTH
158 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
159 Mbështetje të mëtutjeshme për institucionet e drejtësisë të Kosovës për të përmbushur të drejtat e gjuhës dhe për të zvogëluar prapambetjen e çështjeve E përfunduar 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
160 Mbështetja e iniciativave të gjuhës E përfunduar IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
161 Ndërmjetësimi në veprim: Forcimi i sistemeve të dorëzimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës E përfunduar 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK NGO ADRC #HUMAN RIGHTS
162 Forcimi i sektorit të mediave për t'i shërbyer më mirë interesit publik E përfunduar 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
163 Forcimi i sektorit të mediave për t'i shërbyer më mirë interesit publik E përfunduar 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
164 Përpjekja për të drejtat e njeriut: Ndërtimi i qëndrueshmërisë së komuniteteve E përfunduar 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Synergy #YOUTH
165 Mbështetje për Organizatat Joqeveritare për të Drejtat e Njeriut në Kosovë E përfunduar 2019-09-15 2020-06-15 UNMIK #HUMAN RIGHTS