KCSF

Statusi i Inicijativës
# Iniciativat Statusi Fillimi Fund Akterët Rekomandimet Tema
1 TruAktiv E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Sbunker
2 Ndërtimi i kapaciteteve profesionale të të rinjve në sektorin e bujqësisë E përfunduar 2018-03-01 2019-12-31 KCSF Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK #YOUTH
3 Social Act E përfunduar 2018-03-01 2019-06-30 KCSF NGO PEN #YOUTH
4 Zhvillimi i gazetarisë hetimore mes gazetarëve që raportojnë në gjuhën serbe në Kosovë E përfunduar 2018-02-05 2019-10-31 KCSF InTER Crno Beli Svet
5 AktRural (RuralAct) - aktivizëm rinor në zonat rurale të Kosovës E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF EC Ma Ndryshe #YOUTH
6 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
7 Arsimi për punësim - E-Squared E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 KCSF IPKO Foundation #YOUTH
8 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
9 Rruga për karrierë rinore IT-YCIP E përfunduar 2018-01-02 2019-12-31 RIT Kosovo KCSF #YOUTH
10 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
11 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
12 Media filmike dhe faktike E përfunduar 2018-01-02 2019-11-30 KCSF DokuFest
13 Raportim i drejtë në media dhe media online E gjyshmëpërfunduar 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Këshilli i Shtypit i Kosovës
14 Raportim i drejtë në media dhe media online E gjyshmëpërfunduar 2018-02-05 2020-04-30 KCSF Këshilli i Shtypit i Kosovës
15 Fuqizimi i gjeneratës tjetër të gazetarëve kosovarë E përfunduar 2018-02-05 2019-12-31 KCSF Kosovo 2.0
16 Fuqizimi i gjeneratës tjetër të gazetarëve kosovarë E përfunduar 2018-02-05 2019-12-31 KCSF Kosovo 2.0
17 Raportim i drejtë dhe etik në gazetarinë online dhe TV E përfunduar 2018-02-05 2019-04-30 KCSF BIRN
18 INFRARED E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-30 KCSF Shtatëmbëdhjetë #YOUTH
19 Shërbimi i Edukimit Rinor - YES E gjyshmëpërfunduar 2019-01-09 2020-03-31 KCSF Center for the Right of Minority Communities #YOUTH
20 Punëtorët e të rinjve për të rinjtë E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Qendra për Këshillim, Shërbime Sociale dhe Kërkime (SIT) #YOUTH
21 Përparimi i punësimit të të rinjve në komunitetet Ashkali, Egjiptian dhe Romë Po vazhdon 2019-01-10 2020-05-31 KCSF BRAN – Bashkimi Rinor E Ardhmja E Ndritur #YOUTH
22 Merrni gjërat në duart tuaja E përfunduar 2019-01-09 2020-02-29 KCSF VKBIK #YOUTH
23 Fuqizimi i të rinjve në vendimmarrje dhe proceset e vendim-marrjes E përfunduar 2019-01-09 2020-02-28 KCSF Human Rights Radio Network - HRN #YOUTH
24 Fakt - kontrollojeni Po vazhdon 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Crno Beli Svet
25 Qytetaria e informuar, monitorimi i pavarur dhe koordinimi ndër-institucional për politikën mjedisore të bazuar në prova në Kosovë Po vazhdon 2020-02-01 2021-01-31 KCSF Institute for Development Policy (INDEP)
26 Angazhimi për veprim të përbashkët (EJA Kosova) Po vazhdon 2020-03-01 2024-01-01 Sida KCSF The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
27 Angazhimi për veprim të përbashkët (EJA Kosova) Po vazhdon 2020-03-01 2024-01-01 Sida KCSF The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)
28 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
29 BONEVET - Arsimi pa pengesa Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO BONEVET #YOUTH
30 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
31 Qendrat e të mësuarit shtegun për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova #HUMAN RIGHTS
32 Përmirësimi i urës midis mediave dhe qytetarëve Po vazhdon 2019-01-01 2020-08-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Kosovo Glocal
33 Përmirësimi i urës midis mediave dhe qytetarëve Po vazhdon 2019-01-01 2020-08-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Kosovo Glocal
34 Klima për ndryshim E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo GAIA Kosovo
35 Shkolla Eko E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo EC Ma Ndryshe
36 Diversiteti në veprim - Për rininë, nga rinia E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo TOKA #YOUTH
37 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
38 Promovimi i balancës gjinore, përmes fuqizimit ekonomik dhe rehabilitimit të kryerësve E përfunduar 2019-01-01 2019-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo #GENDER EQUALITY
39 Rritja e përgjegjësisë dhe kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës për zbatimin e kërkesave të MSA-së për Barazinë Gjinore E përfunduar 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
40 Rritja e përgjegjësisë dhe kapaciteteve të Institucioneve të Kosovës për zbatimin e kërkesave të MSA-së për Barazinë Gjinore E përfunduar 2019-03-01 2020-04-30 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo KIPRED #GENDER EQUALITY
41 Premtimet komunale për kontrollin e fakteve Po vazhdon 2020-01-01 2021-02-28 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova
42 Shko gjelbër në bujqësi Po vazhdon 2020-01-02 2021-01-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova Nisma për Komunitetin e Kosovës
43 Point of View II Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
44 Point of View II Po vazhdon 2020-01-01 2020-12-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Shtatëmbëdhjetë NGO Internews Kosova #GENDER EQUALITY
45 Le të flasim për mbeturinat e ushqimit Po vazhdon 2020-01-04 2021-03-31 KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo NGO Internews Kosova Fondacioni Jeshil
46 Monitorimi i zbatimit të MSA-së në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional E përfunduar 2018-01-01 2019-06-30 Sida KCSF Organizata për Demokraci
47 Kosova Krijuese E përfunduar 2018-01-02 2019-03-31 Sida KCSF DokuFest
48 Zhvillimi i sektorit privat përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit E përfunduar 2018-01-04 2020-01-31 Sida KCSF AmCham Kosovo
49 Online Media Monitor E përfunduar 2018-02-05 2020-04-30 KCSF
50 Qendrat e të mësuarit shteg për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian E përfunduar KCSF Royal Embassy of Norway in Kosovo Balkan Sunflowers Kosova