Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
322 Rinia për ndryshime sociale In Progress UNICEF
Domovik
Mitrovicë e Jugut 01, May 2019 01, July 2020

#YOUTH

324 Programi i Ndihmës për Ndërmjetësimin e të Miturve Completed UNICEF
Domovik
Mitrovicë e Jugut 01, February 2018 01, June 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

326 Mbështetja e Nismave Gjithëpërfshirëse të Gjuhëve - Faza 2 Completed UNMIK
IOM
Kosova e gjerë 01, September 2019 15, June 2020

#LANGUAGE

328 Platforma e Ndërtimit të Mirëbesimit të Kosovës (Platforma Dixhitale TBF) Completed UNMIK
New Social Initiative
Kosova e gjerë 01, September 2019 15, June 2020

330 Sigurimi i mbështetjes së synuar për strehimin rajonal për të mbijetuarit e dhunës me bazë gjinore në veri të Kosovës Completed UNMIK
NGO EkoPro
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 30, October 2019 15, June 2020

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

332 Përmirësimi i përfshirjes sociale të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në rajonin e Mitrovicës Completed UNMIK
Danish Refugee Council
Mitrovicë e Veriut 25, November 2019 15, May 2020

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

336 Mbështetja e Fuqizimit dhe Sipërmarrjes së Rinisë në fushën e teknologjisë së informacionit Completed NGO LINK
UNMIK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 25, October 2019 05, June 2020

#YOUTH

338 Projekti i Reformës Ligjore dhe Administrative In Progress GIZ Kosovo
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë 01, June 2019 01, June 2021

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

340 Rinia, Punësimi dhe Aftësitë në Kosovë Partially Completed Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, February 2017 01, February 2020

#YOUTH

343 Parku i Inovacionit dhe Trajnimit (ITP), Prizren In Progress GIZ Kosovo
Ministria e Financave
Prizreni 01, January 2019 01, January 2022

#YOUTH

345 Projekti i Efiçiencës së Energjisë së Kosovës Completed GIZ Kosovo
Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2019

346 Projekti i Efiçiencës së Energjisë së Kosovës Completed Ministria e Zhvillimit Ekonomik
GIZ Kosovo
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2019

347 Projekti i Sigurisë së Ujit dhe Mbrojtjes së Kanalit In Progress Qeveria e Kosovës
Banka Boterore
Kosova e gjerë 06, February 2017 30, April 2020

349 Burra dhe djem si partnerë në promovimin e barazisë gjinore In Progress NGO Synergy
OAK Foundation
CARE Deutschland e.V
Zveçan , Mitrovicë e Jugut 01, January 2018

351 Forcimi i Paqes dhe Ndërtimi i Shtetit Completed Balkans Policy Research Group
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë 01, November 2014 01, September 2018

352 Mbështetje për Fakultetin Juridik Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Community Building Mitrovica
Kosova e gjerë

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

354 Rregullimi i Grave dhe Tregut (AWM) Completed Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova Women for Women
Kosova e gjerë 01, December 2017 01, September 2018

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

357 Të drejtat sociale për grupet e cenueshme Completed GIZ Kosovo
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Ministria Administrimit të Pushtetit Lokal
Kosova e gjerë 01, January 2015 01, January 2019

#HUMAN RIGHTS

359 Forcimi i Mekanizmit Parandalues Kombëtar në Kosovë * Completed Institucioni i Avokatit të Popullit
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Punëve të Brendshme
Keshilli i Europes
Ministria e Shendetesise
Kosova e gjerë 01, May 2017 30, April 2019

#HUMAN RIGHTS

361 Akademia e Forumit Rinor Completed OSCE Kosova e gjerë 24, September 2019 29, September 2019

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP