Iniciativat# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
71 Monitorim i vazhdueshëm In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

76 Zhvillimi i Integruar Territorial 2 Completed UNDP Dragash , Shtërpcë , Viti 01, January 2017 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS

77 Mbështetje e vazhdueshme - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Integrimi ekonomik In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

80 Programet Aktive të Tregut të Punës 2 In Progress UNDP Kosova e gjerë 01, January 2014 01, January 2021

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

84 Community stabilization program - Panaire In Progress IOM Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

91 Ndërtimi i projektit të 'Parkut të Energjisë së Erës në Selacit ' In Progress Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Mitrovicë e Veriut

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

94 Healthier Kosovo Completed UNDP
Ministria e Shendetesise
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Shoqëria civile
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, January 2018 01, January 2020

#HUMAN RIGHTS #ENVIRONMENT

95 Promovimi dhe shtrirja In Progress UNDP
Eco Kosovo
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

102 Programet Aktive të Tregut të Punës - Grante për bizneset e pakicave In Progress IOM Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

105 Eventi lidhur me Lirinë e shtypit dhe sigurinë e mediave në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit Completed UN Women
OSCE
AGK
Kosova e gjerë 03, May 2019

#HUMAN RIGHTS

106 JUFREX (Përforcimi i ekspertizës gjyqësore për lirinë e shprehjes dhe mediave në Evropën Juglindore) Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë 20, April 2016 19, April 2019

#HUMAN RIGHTS

151 Mbështetje e vazhdueshme për të kthyerit vullnetarë, personat e zhvendosur, personat në rrezik të pashtetësisë, azilkërkuesit dhe refugjatët In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

162 Rritja e efikasitetit të sistemit të ofrimit të drejtësisë në rajonin e Mitrovicës duke adresuar çështjet e pazgjedhura Completed UNMIK
NGO ADRC
Gjykata Themelore Mitrovicë
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#HUMAN RIGHTS

164 Mbështetja e përpjekjeve për krijimin e një strehimoreje rajonale për të mbijetuarit e dhunës në familje në veri të Kosovës Completed UNMIK
Shoqëria civile
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

181 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë Completed UNMIK
CPT
Graçanicë , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#HUMAN RIGHTS

188 Shtëpia ime, e drejta ime Completed UNMIK
AGK
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

194 Qendra për Ndihmë Ligjore In Progress Instituti Kosovari Drejtësisë
UNMIK
Agjencioni Për Ndihmë Ligjore
Kosova e gjerë 01, June 2019 01, June 2020

#HUMAN RIGHTS

213 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

214 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#LANGUAGE #HUMAN RIGHTS

215 Robust monitoring In Progress EULEX Kosova e gjerë 14, June 2020

#HUMAN RIGHTS

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP