Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
47 Përkrahje programore e fokusuar In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

48 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

50 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

51 Drejtësia 2020 Completed UNKT Kosova e gjerë 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

52 Qasja e zgjeruar në projektin e Reformës për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

53 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

54 Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

55 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

58 Mbështetje e vazhdueshmë - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

59 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

60 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

61 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

62 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje In Progress Keshilli i Europes
Akademia e Kosovës për Drejtësi
National Coordinator against Domestic Violence
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, January 2021

#HUMAN RIGHTS

63 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

64 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

65 Fuqizimi i të rinjve për një të ardhme paqësore, prosperuese dhe të qëndrueshme në Kosovë In Progress UNDP Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 01, June 2020

#YOUTH

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë

#YOUTH

69 Mbështetje e vazhdueshme - Komunikimi me komunitetet fetare In Progress UNHCR Kosova e gjerë

70 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Shoqëria civile
Komunat
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP