Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
280 Zhvillimi i Kapaciteteve në sektorin e Arsimit Themelor në Kosovë (CDBE) In Progress GIZ Kosovo
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
Kosova e gjerë 01, January 2021

281 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Modernizimi i Shërbimeve Komunale Partially Completed GIZ Kosovo
Regional Cooperation Council (RCC)
Kosova e gjerë 01, January 2021

282 Fondi i hapur rajonal për Evropën Jug-Lindore - Reforma Ligjore Partially Completed Regional Cooperation Council (RCC)
GIZ Kosovo
Kosova e gjerë 01, January 2021

283 Programi i praktikës së biznesit gjerman për vendet e Ballkanit Perëndimor Completed GIZ Kosovo Kosova e gjerë

284 Komunat transparente, efektive dhe të përgjegjshme Completed USAID
DAI
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2020

287 Aktiviteti lokal i qeverisjes efektive In Progress USAID
ICMA
Kosova e gjerë 01, August 2018 01, August 2023

291 Pas mbështetjes shkollore për adoleshentë In Progress USAID
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kosova e gjerë 01, June 2017 01, June 2022

#YOUTH

294 Programi Transformues i Udhëheqjes (TLP) In Progress USAID
Leadership and Growth Council
Kosova e gjerë 01, May 2016 01, May 2020

#YOUTH

296 Partneriteti i fuqisë punëtore në sektorin e veshjeve In Progress USAID
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosovo Apparel Marketing Association
Kosova e gjerë 01, February 2018 01, February 2022

#YOUTH

299 Junior Geeks In Progress US Embassy
InnovationCentreKosovo
Kosova e gjerë

#YOUTH

302 Mendoni: Punëtoria e shkrimit kritik të mediave kritike Completed NGO PEN
UNICEF
Innovations Lab Kosovo
Kosova e gjerë

#YOUTH

304 Generation Unlimited In Progress UNICEF Kosova e gjerë

#YOUTH

306 Podium In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Kosova e gjerë

#YOUTH

309 Njihni të drejtat tuaja In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Institucioni i Avokatit të Popullit
Kosova e gjerë

#YOUTH #HUMAN RIGHTS

311 Techstitution In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Kosova e gjerë

#YOUTH

313 StartUP: Social Venture Workshop In Progress Innovations Lab Kosovo
UNICEF
Kosova e gjerë

#YOUTH

316 Platforma e Vullnetarëve të Kosovës Completed Innovations Lab Kosovo
NGO PEN
UNICEF
Austrian Development Cooperation
Kosova e gjerë

#YOUTH

317 HERAS - Arsimi i Lartë, Kërkimi dhe Shkenca e Aplikuar Completed Austrian Development Cooperation
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit
Kosova e gjerë 01, January 2017 01, January 2019

#YOUTH

319 Fëmijët në proceset e vendimmarrjes - Ndryshimi sot dhe nesër Completed Save The Children Kosovo
Domovik
Mitrovicë e Jugut 01, January 2019 01, December 2019

#YOUTH

320 Mbështetja e U-Report për promovimin dhe aktivitetet e afërta të Kosovës Completed UNICEF
Domovik
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, December 2018 01, May 2019

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP