Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
165 Shtyerja përpara e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 Completed UN Women
Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
UNMIK
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

166 Shtyerja tutje e zbatimit të Agjendës Gratë, Paqja dhe Siguria në Kosovë dhe Drejtësia 2020 In Progress UN Women
UNMIK
Zyra e Kordinatorit Kosovar Kundër Dhunes në Familje
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

167 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
NGO ACDC
UNOPS
Instituti Kosovari Drejtësisë
Gjykata Themelore Prishtinë
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

168 Duke forcuar zërin dhe ndikimin e grave që krijojnë ndryshime Completed UNKT
UN Women
UNMIK
EU
BIRN
Grupi I Grave në Kamenicë
Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY

169 Forumi I Kombeve të Bashkuara për ndërtimin e besimit në Kosovë- duke ecur përpara Completed UNMIK Kosova e gjerë

170 Mbështetja e iniciativave të gjuhës Completed UNMIK
IOM
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

171 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës In Progress PAX
New Social Initiative
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, January 2018 01, January 2021

172 Rritja e pjesëmarrjes së qytetarëve dhe përgjegjshmëria në qeveritë lokale në veri të Kosovës In Progress PAX
New Social Initiative
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq 01, January 2018 01, January 2021

173 Mbështetje për Gjykatat Themelore dhe Prokurorinë Themelore të Kosovës për të adresuar lëndët e konsiderueshme të pazgjidhura Completed Gjykata Themelore Prishtinë
Instituti Kosovari Drejtësisë
UNOPS
NGO ACDC
Gjykata Themelore Mitrovicë
UNMIK
Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#YOUTH

174 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed UNMIK
NGO Synergy
NGO PEN
Shkollat e mesme
Shtime , Malishevë , Obiliq , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj

#YOUTH

175 Forcimi i kapaciteteve të rinisë nga komunat e zgjedhura për të identifikuar praktikat diskriminuese dhe propozimin e veprimeve të duhura përmirësuese, duke sfiduar narrativat ekzistuese përmes edukimit për të drejtat e njeriut në veri të Kosovës: Fuqizimi i të rinjve për t'u bërë mbrojtës të të drejtave të njeriut në komunitetet e tyre Completed Shkollat e mesme
NGO PEN
NGO Synergy
UNMIK
Shtime , Malishevë , Graçanicë , Fushë Kosovë , Gjakovë , Zveçan , Zubin Potoku , Podujevë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq , Ferizaj , Obiliq

#YOUTH

176 Respektimi I Llojllojshmerisë, Jetesa Paqësore Completed NGO YCC
UNMIK
Prishtinë , Leposaviq 10, January 2019 10, May 2019

#YOUTH

177 Gratë e Kosovës në Media Completed KoSSev
UNMIK
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, June 2019

178 Galeria Multietnike e Artit Completed UNMIK
NGO Melodies
Pejë

179 Ndërtimi I Urave Në Mes të Komuniteteve Completed UNMIK
NGO Lighthouse
Zubin Potoku

180 Strengthening local administration of Municipality of Ranilug Completed UNMIK Ranillug

#GENDER EQUALITY

181 Forcimi i Përfaqësuesve të Komunitetit Lokal, OSHC-ve dhe Mediave me fokus në pakicat për të promovuar në mënyrë efikase bashkëpunimin ndër-komunal për çështje praktike të komunitetit dhe për të zbatuar udhëzime mbi incidentet që prekin komunitetet jo-shumicë Completed UNMIK
CPT
Graçanicë , Shtërpcë , Ranillug , Partesh , Novobërdë , Kllokot

#HUMAN RIGHTS

182 Fuqizimi I gruas përmes zhvillimit të aftësive të gjuhëve Completed UNMIK Leposaviq

#LANGUAGE

183 Përmirësimi i integrimit gjinor përmes kornizës ligjore dhe mekanizmave ekzistues Completed UNMIK
CDO
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

#GENDER EQUALITY

184 721 Fshatëra Completed UNMIK
NGO Lady
Prishtinë

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP