Iniciativat


# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
25 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit In Progress UN Habitat
Sida
PAX
Community Building Mitrovica
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku

26 Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit - Kurse të gjuhës Completed IOM
Zyres së Komisionerit për Gjuhët
Center for social initiatives
Kosova e gjerë

#LANGUAGE

27 Marrëveshje për krijimin e databazës të integruar për rastet e dhunës në familje Completed UN Women
Ministria e Drejtësisë
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Policia e Kosovës
Kosova e gjerë 14, March 2019

#GENDER EQUALITY

28 National Centralised Criminal Records System Sistemi Kombëtar i Centralizuar i Regjistrimit të të Dhënave Penale In Progress Gjykata Themelore Prishtinë
EU
Prishtinë

#HUMAN RIGHTS

31 Mbështetje e vazhdueshme - Gjuhe In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#LANGUAGE

33 Translation software purchased by Office of Language Commissioner Completed Zyres së Komisionerit për Gjuhët Prishtinë

#LANGUAGE

34 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura In Progress UNMIK
Gjykata Themelore Mitrovicë
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut

36 Ofrim i drejtëpërdrejtë i ndihmës juridike In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

37 Drejtësia 2020 Completed UNKT Kosova e gjerë 01, February 2019 01, June 2019

#HUMAN RIGHTS

40 Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë (KoSEJ) In Progress Keshilli i Europes
EU
Këshilli Prokurorial i Kosovës
Ministria e Drejtësisë
CEPEJ
Këshilli Gjyqësor i Kosovës
Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

41 Përmirësimi i Qasjes në Drejtësi në Kosovë In Progress UNDP
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, August 2018 01, August 2021

#HUMAN RIGHTS

47 Përkrahje programore e fokusuar In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

58 Mbështetje e vazhdueshmë - Strategjia për Komunitete dhe Kthim - Të drejtat e pronës dhe mjetet juridike In Progress UNHCR Kosova e gjerë

#HUMAN RIGHTS

59 Dialogu ndër-komunitar përmes ruajtjes së trashëgimisë kulturore gjithëpërfshirëse Completed UNDP
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Komunat
Shoqëria civile
Kosova e gjerë 01, May 2018 01, November 2019

60 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

61 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

62 Përforcimi i luftës kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje In Progress Keshilli i Europes
Akademia e Kosovës për Drejtësi
National Coordinator against Domestic Violence
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
Kosova e gjerë 01, January 2019 01, January 2021

#HUMAN RIGHTS

63 Punëtori In Progress UNFPA Kosova e gjerë

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

66 Parandalimi/luftimi i ekstremizmit te dhunshem Completed IOM Dragash , Prishtinë , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Ferizaj 01, January 2017

#YOUTH

67 Nxitja e një kulture demokratike të shkollave si dhe llojllojshmerisë në shkolla Completed Keshilli i Europes
EU
Kosova e gjerë

#YOUTH

Krijoni mundësitë duke punuar së bashku

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP